Gurluşyga goşant

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanda daşary ýurtdan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümlerini” öndürmek baradaky edýän tagallalary netijesinde 2017-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň gurluşyk pudagynda, Türkmenistanyň ykdysadyýetine öz goşandymyzy goşmak isleýäris. 

Eksport

Mundan başga-da öndürýän önümlerimiziň bäşleşige ukyply önüm bolmagyny şeyle-de ol önümlerimizi daşary ýurda eksport etmegi maksat edinýäris.

Maksatlar

Maksadymyz, biziň müşderilerimiziň bize bolan ynamyny ödäp, olaryň bizden garaşýan ýokary hilli boýaglaryny dünýä ülňelerine laýyklykda öndürmek. Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak biziň üçin aýratyn hem buýsançdyr.

Seneler

TSTB agzasy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, “Ynamly eller” hususy kärhanasy, 2016-njy yylyn iyun aýynda hasaba alyndy.

Önümçilik

2017-nji ýylyň ortasynda özüniň “PASYL” markasy bilen boýag önümçiligini ýola goýdy.

Diplom

2017-nji ýylyň 17-18-nji martynda Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynyň sergi köşgünde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygy mynasybetli geçirilen sergä gatnaşyp bu barada diplom aldy.